Diller

Ders İçerikleri

YÜKSEK LİSANS

TEB 50I Dilbilgisi ve Türkçe Öğretimi I

Kompozisyonla ilgili bilgiler (kompozisyonun yazılması, kompozisyonda plan) dilin tanımı ve millet hayatındaki yeri, dil birlikleri (ses, hece, kelime, cümle) hakkındaki genel bilgi, Türkçe'nin imla, kurallarının tanıtılması ve uygulanması işlenecek.

TEB 502 Dil Bilgisi ve Türkçe Öğretimi II

Kompozisyonla ilgili örnek metinlerin incelenmesi, yazma sanatı ve edebi türlerin tanıtılması. Türkçe'de ses, hece, kelime ve cümle bilgisi ile ilgili genel kuralların tanıtılması, örnek metinler üzerinde kompozisyon ve imla kuralları tanıtılacak.

TEB 503 İlköğretimde Türkçe Öğretimi Sorunları ve Çözüm Yolları I

İlköğretimde Türkçe eğitimine uygun bir ortam oluşturma, ailenin bu ortama katkısı, soru sorma ve tarzı, cevaplama teknikleri, okuma eğitimi, yazma eğitimi, Öğrenme güçlüğü olanlara eğitim, ileri zeka seviyesinde olanların eğitimi, metin İçi, metin dışı, metinler arası bağlantılar ve yorumlama yeteneğinin elde edilmesi, hızlı okuma eğitimi

TEB 504 İlköğretimde Türkçe Öğretimi Sorunları ve Çözüm Yollan II

Öğrencinin konuya motivasyonunu sağlamak; öğrencide duygu ve hayal gücünü geliştirmek; zihinsel ve ruhsal uyarılar sağlamak; öğrencinin okuma ve araştırma isteğini artırmak; yaşadıkları ile okudukları arasında ilişki kurmasını sağlamak için kullanılması gereken yöntem ve teknikler.

TEB 505 Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon I

Dramanın tarihi, kavramsal çözümlemeler, eğitimde drama, rol oynama, doğaçlama, canlandırma, yaratıcılık, sözlü ve sözsüz iletişim, öykü dramatizasyonu ve tiyatro kavramlarıyla ilişkisi,edebi metinlerin drama uygulamaları.

TEB 506 Türkçe Öğretiminde Dramatizasyon II

Dramada metin seçimi, dramada dil, metne dayalı canlandırma, öykü dramatizasyonu, drama teknikleri, drama - tiyatro ve metin bağlantıları, dramada materyal geliştirme, ritim çalışmaları, metinlere dayalı drama, uygulama yöntemleri ve yaklaşımlar.

TEB 521 Yazılı Anlatım Teknikleri ve Öğretimi I         3 0 3

Anlatımın insan hayatındaki yeri. okuduğunu anlama, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri, etkili okuma ve etkili okumayı engelleyen etkenler, okuma ve not alma, eleştirel okuma, okuduğunu transfer etme, okuma hızını ve verimliliğini artırma (hızlı okuma teknikleri) ile anlama becerileri, anlamayı kalıcı ve etkili kılmak için uygulanacak yöntemler üzerinde durulacaktır.

TEB 522 Yazılı Anlatım Teknikleri ve Öğretimi II         3 0 3

Yazılı anlatım teknikleri, yazmada ve yazılı anlatım teknikleri dış yapı ve içerik olarak iki kategoride ele alınacak, sonra sırasıyla yazma teknikleri verilecek, plan fikri benimsetilecek ve geliştirilecek; yazma becerileri kazanmada yardımcı fikirler ve paragraf teşkili, planlama üzerinde durulacaktır .

TEB 523 Diksiyon ve Sözlü Anlatım Öğretimi I        3 0 3

Günümüz Türkiye Türkçesinin konuşma ve yazı dili olarak hangi özellikleri olduğu üzerinde durulacak. Ses-harf ayrımı, ağızları, konuşma ve yazı arasındaki farklılıklar, benzerlikler ele alınacaktır.

TEB 524 Diksiyon ve Sözlü Anlatım Öğretimi II        3 0 3

Standart konuşma ve yazı diline ait metinler üzerinde İnceleme yapılacak. Bu metinler ses, biçim ve cümle, anlam, üslup bakımlarından değerlendirilecek .

TEB 531 Türkçe Öğretimimle Program Hazırlama ve Uygulama       3 0 3

İlköğretimde Türkçe dersinin işlenmesi için hedef, davranış, içerik, eğitim ve sınama durumlarını hazırlama. Türkçe dersinde strateji, yöntem ve tekniklerle ders planları hazırlama; bunları sınıf ortamında uygulama. Hazırlanan bir dersi eğitim ortamında uygulama; sonuçları değerlendirip gösterme.

TEB 532Türkçe Öğretiminde ölçme ve Değerlendirme Teknikleri         3 0 3

Ölçme ile ilgili kavramlar, yöntem, ilke ve kuramları inceleme. Türkçe dersi ile ilgili ölçme araç ve yöntemleri hazırlama, uygulama, değerlendirip geliştirme.

TEB 541 Eğitimde Çocuk Edebiyatı I         3 0 3

Çocuk edebiyatı ayrı bir edebiyat mıdır? Edebiyat eğitimini çocukluktan başlatmanın bazı problemleri ve çözüm yolları. Çocuk edebiyatının ninni, tekerleme, masal vb. türleri ile modern iletişim araçları olan radyo, televizyon ve bilgisayar arasında nasıl bir ilişki olduğunun belirlenmesi.

TEB 542 Eğitimde Çocuk Edebiyatı II         3 0 3

Çocuk edebiyatının bazı türlerinin özellikle tiyatronun çocuk ve genç eğitiminde bir araç olarak nasıl kullanılabileceği gibi konuların incelenmesi. Çocuğun zihinsel ve duygusal gelişiminde çocuk edebiyatının yerinin tespit edilmesi.

TEB 543 Edebiyat Bilimi ve Edebiyat Teorileri I         3 0 3

Divan Edebiyatındaki belâgatla ilgili eserler, bunların kaynakları, edebiyat bilgi ve teorisiyle ilgili konuların incelenmesi.

TEB 544 Edebiyat Bilimi ve Edebiyat Teorileri II         3 0 3

Edebiyat kuramları, karşılaştırmalı edebiyat, edebiyat akımları,

TEB545 Estetik l         3 0 3

Estetiğin amacı, estetik kuramları., sanat ve sanat eseri, güzel sanatlar, sanat kuramları,güzel ve güzelliğin mahiyeti, güzellik kuramları, insanda estetik duygular.

TEB546 Estetik II          3 0 3

Yazılı anlatımın estetiği,sözlü anlatımın estetiği, edebiyat ekollerine göre estetik, Türk edebiyatının dönemlerine ve kısımlarına göre estetik, anlatım türlerine göre estetik ,üslup ve estetik.

TEB 547 Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi 3 0 3

Türkçe’nin söz dizimi açısından cümle yapısının genel Türkçedeki yeri; cümlenin söz dizimini belirleyen faktörler; cümle türleri ve bu konudaki tartışmalar; söz dizimindeki farklı sınıflandırmalar ve terimler; cümle türleri; söz dizimi anlaşılabilirlik ilişkisi.

TEB 548 Türk Topluluklarına Türkiye Türkçesi Öğretimi         3 0 3

Son yıllarda yoğunluk kazanan Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde lehçeler arasındaki fonetik, morfolojik, sentaktik farklılıklar ile anlam kaymalarından oluşan farklılıkların sebep ve sonuçları ile Türkiye Türkçesini öğretirken takip edilecek metodoloji ve uygulamalar.

TEB 549 Türk Dilinin Yapısı I – Sesbilgisi ve Biçimbilgisi         3 0 3

Dilin en küçük birimi olan seslerden başlayarak tümce yapısının incelenmesiyle son bulacak dersin amacı “Yapı bilgisi” kısmında sözcük türeten ekler (biçim birimler) teker teker ele alınarak yeri geldikçe art zamanlı yaklaşımla, örnekleriyle gözden geçirilecek. Türkçedeki sözcük türlerinin de ele alınacağı programın ilk yarıyılında bu türlerden bir kısmı (ad, sıfat, belirteç) örneklerle ve ayrıntılarla işlenecektir.

TEB 550 Türk Dilinin Yapısı II– Sesbilgisi ve Biçimbilgisi         3 0 3

Tümce Yapısı” başlığı altında ise tümce türleri ve tümcenin öğeleri günümüze değin yapılan çalışmalar değerlendirilerek eleştirel yaklaşımla gözden geçirilecek; geleneksel ve üretimsel-dönüşümlü dilbilimin tümceye bakışları üzerinde de durulmaya çalışılacaktır.

TEB 551 Eski Türkçe 3 0 3

Dilimizin “Eski Türkçe Dönemi”, Köktürk, Uygur ve Karahanlı Türkçesi dönemleri... Köktürk dönemi dil yadigârları ve bu dönemin gramer özellikleri. Uygur ve Karahanlı Türkçesi dönemlerine ait dil yadigârlarının ve bu dönemlerin gramer özelliklerinin anlatılması.

TEB 552 Orta Türkçe 3 0 3

Bir yarıyıl sürdürülmesi tasarlanan derste: Harezm, Kıpçak ve Eski Anadolu Türkçelerinin belli başlı eserleri; bu eserlerin Türk Dili açısından yeri ve önemi ile Türkçe’nin gelişimine katkıları üzerinde durulacaktır.

TEB 553 Türkçe-Kompozisyon Öğretimi 3 0 3

Kompozisyonla ilgili bilgiler (kompozisyonun yazılması, kompozisyonda plan) dilin tanımı ve millet hayatındaki yeri, dil birlikleri (ses, hece, kelime, cümle) hakkındaki genel bilgi, Türkçe’nin imla kurallarının tanıtılması ve uygulanması işlenecek

TEB 554 Osmanlı Türkçesi Metin İncelemeleri 3 0 3

1.Dönem

1-Türk Dili’nin Tarihi Gelişimi

2-Yüzyıllara Göre Osmanlı Türkçesi ve Özellikleri

1-Sade Nesir

2-Süslü Nesir

3-Orta Nesir

XII.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XIII.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XIV.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

2.Dönem

XV.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XVI.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XVII.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XVIII.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

XIX.Asır Osmanlı Türkçesi/Örnek Metinlerle

TEB 555 Eski Türk Edebiyatında İstiare, Mecaz ve Mazmun Dünyası 3 0 3

Eski Türk Edebiyatında İstiare, Mecaz ve Manzum Dünyası: Divan şiiri ve nesrinde istiarenin kullanımı, mecazi ifadeler ve Divan edebiyatında manzum kullanımı ve her yüzyıldaki şairlerden bu konulara dair örnekler ve edebi metinlerdeki derin manalar.

TEB 556 Türk Edebiyatında Tasavvuf 3 0 3

İslamiyet Dışı Dini Öğretiler, İslamiyet’te tasavvuf, Türkler arasında tasavvufun yayılması ve Türklerde tasavvuf, mezhepler ve tasavvufi tarikatlar, tasavvufi ıstılahlar, Divan edebiyatından tasavvufi beyit örnekleri (I).

TEB 557 Eski Türk Şiirinde Türler 3 0 3

Mersiyeler, tarih düşürme sanatı, tevhid, naat, münâcât, surnâmeler, esmaü’l-hüsnalar, sefaretnameler, seyahatnameler mevlidler, gazavatnameler, fütüvvetnameler, pendnameler. gazavatnâmeler, kıyafetnameler, hilyeler,. gibi edebi türler; sözlük anlamları açısından, tarihi gelişimleri (Arap, Fars ve Türk Edebiyatları) açısından ele alınacak, Türk Edebiyatında türün belli başlı temsilcileri (eserleriyle birlikte) ve türlerle ilgili ortaya konulmuş eserlerin en orijinal örneklerinden seçmeler üzerinde durulacaktır

TEB 558 Şiir İnceleme Yöntemleri 3 0 3

Türk ve Batı Edebiyatından seçilmiş çeşitli poetikalarından hareketle genel şiir tanımlarına ulaşılacaktır. Şiir sanatının sorunları (biçim, içerik, tema, yapı, anlatı, imge, sembol, kavram, metnin arkasındaki felsefi düşünce, şiir ve toplum, şiir ve insan, şiir ve doğa gibi konular örnek metinler üzerinde ele alınacak; şiir üzerinde yapılmış çeşitli çalışmalar tanıtılacak, bu çalışmalar karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

TEB 561 Genel Dilbilimi l         3 0 3

Dilbilimi tarihi, ses bilgisi, ses bilimi, fonemler, sözcük ye kavram, konuşma ve düşünme: Konuşma, sözcük ve kavram, konuşma ve düşünme, dilin iç yapısı, çeviri, konuşma düzeneği.

TEB 562 Genel Dilbilimi II         3 0 3

Dil felsefesi: Ad, dilin kökeni, köken bilimi, dil, din ve sanat, dil ve hukuk, dilbilim ve başka bilimlerle ilgisi, a) im bilim, b) dil ve coğrafya, c) dil ve ırk, ç) dil ve mantık, seslik değişme, mekanik hadiseler, ruhî hadiseler, ses yasaları ve yasaları bozan etkenler.

TEB 563 İleri Osmanlıca I         3 0 3

Osmanlı Türkçe'sindeki Arapça unsurlar: Arapça'nın Osmanlı Türkçe'sindeki yeri ve önemi; asli ve zait harfler, kelime vezinleri, Arapça kelime çeşitleri, Arapça unsurlar; isim: isimlerin vezinleri, harfi tarif, isimlerde keyfiyet ve kemiyet, ism-i cins, ism-i alem, ismi adet, zamir; mastar: Arapça kelimelerde kemiyet; teşriîye; cem; Arapça izafet; transkripsiyon metni ve Türkçeleştirme.

TEB 564 İleri Osmanlıca II         3 0 3

XIV-XIX. Yüzyıllara ait manzum metinler üzerinde okuma ve inceleme çalışmaları, döneme ait tezkire ve tarih gibi mensur türlerin tanıtımı ve bu türler üzerinde incelemeler, eserler üzerinde dil, konu ve üslup bakımından karşılaştırmalar

TEB 571 Metin İnceleme Yöntemleri I         3 0 3

Türk ve dünya edebiyatlarının manzum ve mensur eserleri üzerinde incelemeler yapılacak. Dil ve anlatım, ses ve ahenk, yapı ve biçim vs. yönlerinden inceleme ve tenkit yöntemleri araştırılacak ve irdelenecek

TEB 572 Metin İnceleme Yöntemleri II         3 0 3

Türk ve dünya edebiyatlarının manzum ve mensur eserleri üzerinde incelemeler yapılacak. Dil ve anlatım, ses ve ahenk, yapı ve biçim vs. yönlerinden inceleme ve tenkit yöntemleri araştırılacak ve irdelenecek

TEB 573 Tenkitli Yayın Yöntemleri         3 0 3

Edisyon kritik (metin tenkidi) ne demektir? Nerede ve hangi amaçlarla kullanılır? Metin tenkidinin dünyada ve ülkemizdeki tarihçesi, yazma eserlerde şecere meselesi, yazma eserlerde mukayese, eseri inşa, transkripsiyon sistemi, alanla ilgili genel bibliyografya.

TEB 574 Yaratıcı Yazarlıkla İlgili Çalışmalar         3 0 3

Yaratıcılık yeteneğine yol gösterici kaynakların incelenmesi ve yazma yeteneğini geliştirici uygulamalar.

TEB 575 Dil ve Edebiyat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri I         3 0 3

Edebiyatın teorisi, tenkidi, tarihi. Edebî malzemenin tespiti ve tasnifi. Edebiyatta psikoloji ve sosyoloji bilimlerinin yeri ve önemi. Eser incelemesinde biyografinin yeri ve önemi. Edebî eserde ses, ritim, vezin.

TEB 576 Dil ve Edebiyat Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri II         3 0 3

Araştırmada temel kavramlar, araştırma yöntemlerini inceleme. Bilgi toplama tekniklerini belirleme. Verilerin analizi, yorumlanıp değerlendirilmesini yapma. Araştırma önerisi ve rapor hazırlama.

TEB 577 Ders Kitabı İnceleme ve Hazırlama Teknikleri I         3 0 3

Türk Milli Eğitiminin çeşitli kademe okullarında okutulan Türkçe, dilbilgisi, kompozisyon kitaplarının incelenmesi. Daha öğretici ve yararlı kitapların hazırlanabilmesi için çağdaş usul ve yöntemlerin araştırılması.

TEB 578 Ders Kitabı İnceleme ve Hazırlama Teknikleri II         3 0 3

Türk Milli Eğitiminin çeşitli kademe okullarında okutulan Türkçe, dilbilgisi, kompozisyon kitaplarının incelenmesi. Daha öğretici ve yararlı kitapların hazırlanabilmesi için çağdaş usul ve yöntemlerin araştırılması.

TEB 581 Uzmanlık Alanı Dersi I

Tez çalışmaları ve araştırma yapılırken, tez planı geliştirme ve hazırlama. Kaynakları değerlendirme ve inceleme, yüksek lisans tez çalışmasını sırasıyla yapıp sunma.

TEB 582 Uzmanlık Alanı Dersi II

Ölçme aracını hazırlama, verileri toplama, analiz etme, bulgular, yorum ve önerileri yazma. Tezi tamamlama.

TEB 597 Yüksek Lisans Semineri I

Sorumlu öğretim üyesince belirlenen konularda gerekli çalışmaları yapıp sunma.

TEB 598 Yüksek Lisans Semineri II

Sorumlu öğretim üyesince belirlenen konularda gerekli çalışmaları yapıp sunma.

TEB 599 Yüksek Lisans Tezi

 

DOKTORA DERS İÇERİKLERİ

TEB 601-602 Türkçe Öğretiminde Metin Seçimi ve Metin Oluşturma I-II

Türkçe öğretiminde öğrencilere okutulacak olan metinlerin içerik, anlam ve dil bilim yönünden uygunluğunun tespiti ve buna bağlı olarak metin dil bilimsel yaklaşım doğrultusunda Temel Eğitim Okulları Türkçe Eğitimi Programı’na uygun yeni metinler oluşturmaya yönelik çalışmalar.

 TEB 603-604 Türkçe Öğretiminde Metne Dayalı Etkinlikler I-II

Türkçe öğretiminde kullanılacak olan metinlerin anlaşılırlık niteliğini arttırmak amacıyla şekle ve anlatıma dayalı yüzeysel yapı ile anlama ve anlamlandırmaya bağlı olan derin yapı arasındaki ilişkiyi saptama ve bu doğrultuda metin tahlilleri yapmak

TEB 605-606 Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar I-II

Eğitim ve öğretim alanında ortaya konan çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda, temel dil becerilerinin öğrencilere daha etkin bir şekilde kazandırılması bu çerçevede kullanılacak olan bütün materyallerin ve yapılacak olan bütün etkinliklerin çağdaş yaklaşımlara uygunluğunun eğitim hedefleri doğrultusunda tespit edilmesini içeren çalışmalar yapılacaktır.

TEB 607 Dil Bilim

Bu derste, dil bilimin tanımı, tarihi gelişimi, dalları, birimleri,  dilin yüzeysel ve derin yapısı, dil-düşünce ilişkisi, dil ve kavramlar arası ilişkiler ve dil bilim araştırma yöntemleri ele alınacaktır.

TEB 608 Anlam Bilim

Anlama ve anlamlandırma hususlarını esas alan bu derste, anlamın tanımı, dilsel öğelerin ortaya koyduğu tasarıma dayalı olan anlamın dış dünyanın anlamlandırılmasındaki rolü, derin yapının kişilerin iç dünyasına olan etkileri ve algılamaya dayalı olan anlamlandırma etkinliklerine ilişkin konular ele alınacaktır. 

TEB 609 Gösterge Bilim

Dil bilimin dallarından biri olan gösterge bilim dersinde  dilin bir işaretler sistemi ve göstergeler dizgesi oluşu ve bu göstergelerin dış dünyanın adlandırılmasındaki temel işlevlere sahip olması boyutu ele alınacaktır.

TEB 610-611 Türkçe Öğretiminde  Çocuk Edebiyatı Ürünleri I-II

Bu derste, çocuğun tanımı, çocuğu temel alan çocuk edebiyatının dünyadaki ve ülkemizdeki tarihî gelişimi, çocuk edebiyatı ürünlerinin nitelikleri, çocuk edebiyatı alanında geliştirilmiş olan pedagojik ve psikolojik yaklaşımların bu alan ürünlerinin seçiminde kullanımı, dünyadaki ve ülkemizdeki çocuk edebiyatı yayınlarının tanıtılması hedeflenmektedir.

TEB 612 Dil ve Edebiyat Eğitimi

Bu derste, dil ve edebiyatın insan yaşamındaki yeri, dil ve edebiyat öğretiminde kullanılacak olan yöntem ve materyallerin seçimi, dil ve edebiyat öğretiminin yaş seviyesine göre psikolojik ve sosyolojik yönünün belirlenmesi ve bu alanda yapılacak olan çeşitli etkinliklerin kültürel boyuta olan etkisi konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.

TEB 613 Türkçe Öğretimi Yöntem ve Teknikleri

Bu derste, eğitim programlarında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında bilimsel gelişmeler ve çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerinin Türkçe öğretimindeki kullanımına yönelik çalışmalara yer verilecektir.

TEB 614-615 Türkçe Öğretiminin Sorunları ve Çözüm Önerileri  I-II

Bu derste Eski Türk Edebiyatı sahası ile ilgili başlıca temel kaynakların neler olduğu, bu kaynakların özellikleri, bunlardan yararlanma ve verilen bilgilerin değerlendirilme usulleri, kaynaklar arasındaki farklı görüşlerin nasıl birleştirileceği gibi konular üzerinde durulacaktır.

TEB 616-617 Klasik Osmanlı Türkçesi Metinleri I-II

Klasik devir 16. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden devredir. Bu dönemde Zati, Fuzuli, Baki, Nef’i, Naili, Nabi gibi çok sayıda şair ve yazarın eserlerinden seçilen metin örnekleri üzerinde uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

TEB 618-619 Klâsik Türk Edebiyatında Sosyal Hayat  I-II

Klâsik Türk Edebiyatı ürünleri sosyal hayattan çeşitli izler taşımaktadır. Bu derste metinlerden hareketle devrin sosyal hayatı, günlük yaşayış, adetler, gelenekler, görenekler, toplumsal olaylar incelenmektedir.

TEB 620-621 Gelenek Ve Yeni Edebiyat

Geleneksel edebiyatın dayandığı değerler ve estetik yapı, belagat, XIX. yy.daki değişimin neyi, nasıl ve niçin farklılaştırdığı, XIX. yy.dan itibaren edebiyatımızda gelenek-modernleşme çatışmasının izinin sürülmesi, bu çatışmanın edebî eserlerdeki yansıması, modern edebiyat kavramı, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında modernleşme, modern edebiyatımızda geleneğin yeri ve izleri, çağdaş Türk edebiyatını besleyen damarlardan birisi olarak geleneğin yeri ve rolü.

TEB 624-625 Türkçenin Morfolojik Yapısı ve Dil Bilgisi Öğretimi I-II

Bu derste, dil bilgisinin tanımı, Türkçenin sistematik ses ve şekil özellikleri, dil bilgisi öğretiminin amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılacak olan yöntem ve teknikler, dil bilgisinin temel dil becerilerinin geliştirilmesine olan etkisi ayrıntılı bir şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.

 TEB 626 İletişim Becerilerinde Diksiyon ve Telaffuz

 Bu derste, iletişimin tanımı, iletişimi geliştirici ve engelleyici faktörler, diksiyon ve telaffuzun iletişimdeki etkin rolü, diksiyon ve telaffuzu geliştirici etkinlikler ele alınacaktır.

TEB 627 Türkçe Öğretiminde Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Bu derste, araştırma sürecinde kullanılan temel kavramlar, bu kavramlar etrafında şekillenen yöntem ve tekniklerin belirlenmesi, Türkçe öğretimi alanındaki araştırmalarda; bilgi toplama, analiz, sentez ve değerlendirme aşamalarının etkin ve verimli bir hâle getirilmesi amacıyla daha önce yapılmış çalışmalar incelenecek ve bu doğrultuda uygulamalı araştırmalara yer verilecektir.

TEB 628 Tekke-Tasavvuf Edebiyatından Türkçe Öğretiminde Yararlanma 

Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Gülşehri, Yunus Emre, Âşık Paşa; Hacı Bayram-ı Veli, Pir Sultan Abdal,  Kaygusuz Abdal ve Niyazî Mısrî, gibi şahsiyetlere ait eserler ile bu şahsiyetlerle bütünleşen Mevlevilik, Bektaşilik, Bayramilik gibi tasavvufî oluşumların sonucunda ortaya çıkan tekke-tasavvuf edebiyatı ürünlerinden Türkçe öğretiminde yararlanma yolları üzerinde durulacaktır.

TEB 629 Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme  

Bu derste, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, yöntem, ilke ve kuramların incelenmesi, Türkçe dersiyle ilgili ölçme araç ve tekniklerinin hazırlanması, uygulanması, değerlendirilip geliştirilmesi çalışmalarına yer verilecektir.

TEB 630 Çocuk Psikolojisi

Bu derste, psikolojinin tanımı, çocuk psikolojisinin öğrenme sürecine olan etkileri,  eğitim ve öğretim ortamının ve bu ortamda kullanılacak olan materyallerin çocuk psikolojisine uygunluk ilkeleri konularının ayrıntılı bir şekilde ele alınması amaçlanmaktadır.

TEB 631 Karşılaştırmalı Edebiyat

Karşılaştırmalı edebiyat kavramı, karşılaştırmalı edebiyatın ortaya çıkışı ve gelişmesi, edebiyat anlayışları, yöntemleri ve sorunları ve tasnif çabaları, kaynakçası verilecek. Türk edebiyatında karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları, ve bu alandaki çalışmalara cevap verebilecek alanlar, konular ve ilgiler.

 

TEB 697 Doktora Semineri

TEB 699 Doktora Tezi

TEB 701 Uzmanlık Alanı Dersi